Wiodący na świecie twórca inteligentnego oprogramowania VMS i PSIM
Gdzie kupić
Skontaktuj się z nami

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.axxonsoft.com

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej „Polityką prywatności”) określa warunki przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wszystkie informacje zebrane za pośrednictwem strony internetowej pod nazwą domeny www.axxonsoft.com (dalej „Strona internetowa”), które Administrator Strony i / lub inni Użytkownicy Strony mogą otrzymać o Użytkowniku podczas zarządzania Stroną, korzystania z niej i jej usług.

A. Warunki ogólne

 • Twoja prywatność jest dla nas ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o danych osobowych gromadzonych przez AxxonSoft oraz o sposobach ich wykorzystania.
 • W ramach niniejszej Polityki prywatności wymienione poniżej terminy mają następujące znaczenie:
  • "Strona" to strona internetowa znajdująca się pod domeną www.axxonsoft.com.
  • "Użytkownik" jest osobą, która uzyskuje dostęp do informacji publikowanych na stronie internetowej i / lub rejestrach na stronie internetowej w celu korzystania z forum witryny i innych spersonalizowanych usług.
  • "Administrator Strony" oznacza osoby upoważnione do wykonywania czynności w imieniu Strony, w tym między innymi: zarządzanie nią
  • Termin "dane osobowe" obejmuje:
   • Informacje, które Użytkownik podaje o sobie podczas rejestracji (zakładania konta) lub podczas korzystania z usług Strony. Informacje wymagane do świadczenia usług są oznaczone w wyraźny sposób. Inne informacje są dostarczane przez użytkownika według jego uznania.
   • Dane, które są automatycznie przekazywane do usług Strony za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w tym adresu IP, plików cookie (szczegóły w Polityce Cookies), informacji o przeglądarce Użytkownika (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do usług), technicznych charakterystyka sprzętu i oprogramowania używanego przez Użytkownika, data i godzina dostępu do usług, adresy żądanych stron, informacje o dostawcy Internetu i inne podobne informacje.
   • Inne informacje o Użytkowniku, które mogą być przetwarzane zgodnie z Umową Użytkownika opublikowaną na stronie internetowej.
 • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Strony. Administrator Strony nie monitoruje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków dostępnych na Stronie.
 • Korzystając z usług Strony, Użytkownik udziela zgody na niniejszą Politykę prywatności i warunki przetwarzania określonych w niej danych osobowych; jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, powinien zaprzestać korzystania z usług Strony.

B. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 • Witryna zbiera i przechowuje wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia usług lub zawierania umów z Użytkownikiem, z wyjątkiem przypadków, w których prawo wymaga obowiązkowego przechowywania danych osobowych przez określony czas.
 • Strona przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
  • Aby zidentyfikować zarejestrowanego na Stronie Użytkownikaw celu zapewnienia mu dostępu do spersonalizowanych zasobów Strony i / lub utworzenia konta po wcześniejszym otrzymaniu zgody Użytkownika na utworzenie konta.
  • Aby uzyskać informacje zwrotne od Użytkownika, w tym wysyłanie powiadomień dotyczących korzystania ze Strony, świadczenia usług, przetwarzania wniosków i aplikacji od Użytkownika.
  • Identyfikacja lokalizacji Użytkownika pod kątem bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.
  • Aby potwierdzić autentyczność i kompletność danych osobowych podanych przez Użytkownika.
  • Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze Strony, oprogramowania AxxonSoft i innych usług świadczonych przez AxxonSoft.
  • Aby reklamować się za zgodą użytkownika.
 • AxxonSoft może zbierać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
  • Informacje o korzystaniu przez Użytkownika z tej Strony.
  • Informacje, które Użytkownik podaje w celu rejestracji na stronie.
  • Informacje o transakcjach przeprowadzanych na tej stronie.
  • Informacje, które Użytkownik podaje w celu subskrypcji usług strony internetowej.
  • Wszelkie inne informacje wysyłane przez użytkownika do AxxonSoft.

C. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników i przekazywania ich osobom trzecim

 • Witryna przechowuje dane osobowe Użytkownika zgodnie z wewnętrznymi przepisami AxxonSoft.
 • Dane osobowe Użytkownika pozostają poufne, z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik dobrowolnie podaje informacje o sobie w celu ogólnego dostępu do nieograniczonej liczby osób. Korzystając z oddzielnych usług, Użytkownik zgadza się, że pewna część jego danych osobowych staje się ogólnie dostępna. Użytkownik jest o tym powiadamiany.
 • Witryna ma prawo do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w następujących przypadkach:
  • Użytkownik wyraził zgodę na takie działania
  • Przekazanie jest konieczne, aby Użytkownik mógł skorzystać z określonej usługi lub wykonać określoną umowę z Użytkownikiem.
  • Przekazanie jest zapewnione przez obowiązujące prawo w ramach procedury przez nie ustanowionej.
  • W przypadku sprzedaży Stronynabywca przejmuje wszelkie zobowiązania do przestrzegania warunków niniejszej Polityki prywatności w odniesieniu do danych osobowych otrzymanych przez tego nabywcę.
 • Oprócz ujawnień, które są konieczne do celów określonych powyżej, AxxonSoft może ujawnić dane osobowe Użytkownika w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym oraz w celu ustalenia lub obrony swoich praw.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane bez ograniczeń czasowych za pomocą legalnych środków, w tym systemów informatycznych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez ich użycia.
 • W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administrator Strony niezwłocznie poinformuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
 • Administrator Strony podejmuje wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe Użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.
 • Administrator Strony, razem z Użytkownikiem, podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

D. Obowiązki stron

 • Użytkownik ma obowiązek:
  • Dostarczenia informacji, w tym danych osobowych, w celu korzystania ze Strony i niektórych usług.
  • Zaktualizować lub uzupełnić dostarczone informacje, jeśli te ulegną zmianie.
 • Administrator Strony ma obowiązek:
  • Aby korzystać z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności.
  • Aby zapewnić, że informacje są utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować lub ujawniać danych osobowych otrzymanych przez Użytkownika w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności.
  • Podjąć środki ostrożności w celu ochrony prywatności danych osobowych użytkownika zgodnie z procedurą powszechnie stosowaną w celu ochrony takich informacji w istniejącej praktyce biznesowej.
  • Aby zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu przekazania lub prośby Użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu ochrony praw danych osobowych do okresu weryfikacji w przypadku ujawnienia nierzetelnych danych osobowych lub nielegalnego działania.
  • TAby zapewnić Użytkownikowi dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować, anulować lub zmienić swoje dane osobowe bezpłatnie, w celu udzielenia wszelkich innych praw przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez żądanie Użytkownika złożonego na adres  privacy@axxonsoft.com.

E. Zobowiązania stron

 • Administrator Serwisu, nie wypełniając swoich zobowiązań, odpowiada za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych.
 • W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych, Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:
  • Stały się publiczne przed ich utratą lub ujawnieniem.
  • Zostały uzyskane od osoby trzeciej przed ich otrzymaniem.
  • Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

F. Roztrzyganie sporów

 • Przed wniesieniem pozwu do sądu w przypadku sporów wynikających ze stosunków między Użytkownikiem Strony a Administratorem Strony, obowiązkowe jest złożenie wniosku (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).
 • Odbiorca powiadamia wnioskodawcę na piśmie o wynikach roszczenia w ciągu 20 (dwudziestu) dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.
 • Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do sądu w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

G. Warunki dodatkowe

 • AxxonSoft przechowa wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika na jego bezpiecznych serwerach. Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane na teryach innych krajów.
 • Administrator Strony ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika. Jeśli Administrator Strony wprowadzi jakiekolwiek istotne zmiany w Polityce Prywatności, na Stronie zostanie umieszczone wyraźne powiadomienie.
 • Zmieniona Polityka prywatności wchodzi w życie z chwilą jej opublikowaniana Stronie, chyba że ów zmiana w Polityce prywatności stanowi inaczej.
 • Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze Strony po zamieszczeniu przez Administratora Strony jakichkolwiek zmian w Polityce Prywatności będzie stanowić potwierdzenie przez Użytkownika modyfikacji i jego zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie zmienionej Polityki Prywatności.
 • Wszelkie komentarze lub pytania dotyczące bieżącej polityki prywatności należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres privacy@axxonsoft.com privacy@axxonsoft.com w języku angielskim.
 • Aktualna Polityka prywatności jest opublikowana pod następującym adresem internetowym: pl.axxonsoft.com/agreement/privacy-policy
 • Aktualna Polityka prywatności stanowi integralną część Umowy Użytkownika opublikowanej pod następującym adresem internetowym: pl.axxonsoft.com/agreement